3D Laser Scanning (สแกนชิ้นงานด้วยเครื่องสแกนสามมิติ)

รับสแกนชิ้นงาน 3D Laser Scanning ด้วยเครื่องสแกนสามมิติ
ด้วยการใช้ 3D Inspection สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ก่อนผลิตจริง

รับบริการสแกนชิ้นงาน 3 มิติ (3D Scanner & Reverse Engineering)
ในกระบวนการผลิตขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญและต้องการความถูกต้องและแม่นยำสูง เพราะนั่นรวมถึงคุณภาพในการผลิต ดังนั้นในการผลิตชิ้นงานต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของขนาด การเลือกใช้ 3D Laser Scanning เป็นอีกหนึ่งวิธีในการตรวจสอบด้วยการใช้ 3D Inspection สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ก่อนผลิตจริง

ต้องการ Copy ชิ้นงาน ทำ Reverse Engineering หรือผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน สามารถนำชิ้นงานมาสแกนเพื่อเป็นไฟล์ตั้งต้นได้ Rabbit มี 3D Scanner ที่มีความละเอียดสูงไว้คอยบริการ พร้อม Software Reverse Engineering ที่สามารถนำข้อมูลจาก Scanner มาเข้าใน Software CAD เพื่อทำการ Modified ได้ทันที

Onsite Service : Scanner ของเราเป็นแบบมือถือ จึงสามารถรับ Scan งานขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ทีมงานสามารถเข้าไปให้บริการได้ถึงที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน

Scan บุคคล : หากอยากจะทำตุ๊กตาโมเดลรูปตัวท่านเองหรือคนที่คุณรัก อยากปั้นตุ๊กตาหน้าเค้ก ไปจนถึงทำรูปหล่อเท่าตัวจริง สามารถให้บริการท่านได้อย่างเป็นกันเอง
3D Laser Scanning (สแกนชิ้นงานด้วยเครื่องสแกนสามมิติ)

สอบถามรายละเอียด / สอบถามราคา

บริการรับสแกนชิ้นงาน 3 มิติ / 3D Laser Scanning / สแกนชิ้นงานด้วยเครื่องสแกนสามมิติ / 3D Scanner & Reverse Engineering

copyright © 2023 : Rabbit Prototype Co., Ltd.
Privacy Policy | Cookie Policy
Scroll to Top