Low Volume Production (ผลิตชิ้นงานน้อยชิ้น)

รับผลิตชิ้นงานแบบ Low Volume Production ผลิตชิ้นงานน้อยชิ้นเพื่องานอุตสาหกรรมการผลิต ช่วยลดเวลาและต้นทุนการผลิตได้หลายเท่า

รับผลิตชิ้นงานแบบ Low Volume Production

Low Volume Production คือ กระบวนการผลิตโดยใช้วิธีการผลิตที่มีปริมาณน้อยกว่าการผลิตแบบ Mass Production โดยปกติแล้วการผลิตแบบ Low Volume Production จะมีการผลิตสินค้าจำนวนน้อย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับเปลี่ยนงานผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยตรง
Low Volume Production เหมาะสำหรับบริษัทหรือธุรกิจที่มีความต้องการผลิตสินค้าที่มีปริมาณน้อยเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดหรือลูกค้าเฉพาะบางกลุ่ม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือเครื่องมือที่มีการใช้งานเฉพาะทาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือรถยนต์แต่ละรุ่นที่มีการผลิตจำนวนจำกัด การผลิตแบบ Low Volume Production ยังเหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการผลิตสินค้าใหม่ๆ และต้องการทดสอบความเป็นไปได้ของสินค้าก่อนนำสินค้าไปผลิตในปริมาณมากขึ้นในอนาคต

ในกรณีที่ต้องการผลิตชิ้นงานต้นแบบ 5 ชิ้น 10 ชิ้น หรือ 100 ชิ้น การที่จะไปเปิด Mold อาจจะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย เรามีเทคโนโลยี Vacuum Mold หรือ RTV Mold หรือแม้แต่ CNC ที่จะทำให้การผลิตชิ้นงานน้อยชิ้นเป็นไปได้ในราคาที่สมเหตุสมผลด้วยการทำแบบ Low Volume Production 

ผลิตชิ้นงานน้อยชิ้น Low Volume ด้วยเทคโนโลยีอะไรบ้าง 

Silicone Mold
CNC Maching
Plastic Injection
Investment Casting
Sheet Metals

สอบถามรายละเอียด / สอบถามราคา

รับผลิตชิ้นงานแบบ Low Volume Production / ผลิตชิ้นงานน้อยชิ้นเพื่องานอุตสาหกรรมการผลิต

copyright © 2023 : Rabbit Prototype Co., Ltd.
Privacy Policy | Cookie Policy
Scroll to Top